บริษัท เฟอร์ติไลเซอร์ แอนด์ ไบโอซีดส์ จก.(FBC)         : หน้าแรก(Home) :  
   ::Select Menu::
เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่นารายณ์ ๓ พลัส     เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่นารายณ์ ๓ พลัส    เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่นารายณ์ ๓ พลัส
หน้าแรก(Home)
เกี่ยวกับเรา (About us)
ติดต่อเรา (Contact us)
แผนที่บริษัท (Map)
บทความ (Articles)
ผลิตภัณฑ์
ราคาสินค้า (Prices)
เว็ปลิงค์
ข่าวสาร (News)
ค้นหาขั้นสูง
ชาวไร่ข้าวโพดบังคลาเทศยอมรับพันธุ์ข้าวโพดไทย
All Sections
All Sections
นารายณ์ 3 พลัส
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
Administrator

วิธีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว Narai-3พลัส PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Monday, 28 April 2008

ขั้นตอนและวิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด  โดยเฉพาะในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี และมีปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชอุดมสมบูรณ์ดี  พื้นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรจะเป็นที่ดอนหรือเป็นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง  พื้นที่ปลูกควรจะมีความลาดขันต่ำ

    
                                         สภาพพื้นที่เหมาะกับการปลูกข้าวโพด

 

ฤดูปลูก   การปลูกข้าวโพดสามารถปลูกได้ดังนี้
              ต้นฤดูฝน      :  ปลูกได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ตามสภาพฝนแต่ละพื้นที่
              ปลายฤดูฝน  :   ปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม
               ฤดูแล้ง         :   ปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ขั้นตอนการปฏิบัติ
              1) การเตรียมดิน  มีความสำคัญต่อการปลูกข้าวโพด ควรมีการไถพรวนดินให้มีความร่วนซุย เพราะ จะทำให้เมล็ดข้าวโพดงอกได้ดี  นอกจากนี้ยังช่วยให้ดิน   มีการระบายน้ำได้ดี  รากข้าวโพดหาอาหารได้ดี ซึ่งการไถพรวนควรไถอย่างน้อย  2 ครั้ง

                  

           1.1 ไถดะ การไถด้วยผาน 3 หรือผาน 4 ควรไถให้ลึกประมาณ 30 cm. แล้วจากไถดะเสร็จควรตากดินไว้ประมาณ 10-15 วัน

                     

               1.2 ไถแปร  ควรไถด้วยผาน 7  เพื่อย่อยดินก้อนใหญ่ให้แตก ทำให้ดินมีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้เมล็ดพันธุ์งอกได้อย่างสม่ำเสมอ

 หมายเหตุ   ก่อนปลูก ดินควรมีความชื้นที่พอเหมาะ

2)  วิธีการปลูก   ทำได้ 2  วิธี  ดังนี้

              2.1. ใช้เครื่องปลูก   สภาพดินต้องมีความชื้นพอเหมาะ ในการปลูกควรปรับจานปลูกให้เหมาะสมกับเมล็ด  ควรปรับเครื่องปลูกให้มีระยะระหว่างแถว 75 ซม. ระหว่างหลุมประมาณ 20-25 ซม.  ใช้เมล็ด 1-2 เมล็ดต่อหลุม หลังจากข้าวโพดงอกแล้วประมาณ 10-15 วัน  ให้ถอนแยกเหลือ 1 ต้นต่อหลุม

     

                     เครื่องปลูกขนาดเล็ก                            เครื่องปลูกขนาดใหญ่

              2.2. ใช้คนปลูก   ช่วงสภาพดินมีความชื้นพอเหมาะ ใช้รถไถเล็กหรือรถไถเดินตาม  โดยชักร่องให้มีระยะระหว่างร่องประมาณ 75 ซม.  แล้วใช้คนหยอดเมล็ดลงในร่องให้มีระยะระหว่างหลุม 25 ซม. แล้วกลบดินหนา 4-5 ซม.  โดยใช้เมล็ด 1-2 เมล็ดต่อหลุม  หลังจากข้าวโพดงอกแล้วประมาณ 10-15 วัน  ให้ถอนแยกเหลือ 1 ต้นต่อหลุม

        

                          ใช้คนปลูก                             ระยะการปลูก 70 x 25 ซ.ม.

3)  การใส่ปุ๋ย   แบ่งได้ 2 ครั้ง  เพื่อให้มีธาตุอาหารเพียงพอกับการสร้างผลผลิตได้เต็มที่  ดังนี้
               3.1.  ปุ๋ยรองพื้น  ควรใส่รองก้นหลุม หรือโรยเป็นแถวแล้วกลบพร้อมปลูก  ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15  ควรใช้ 25-30 กิโลกรัม/ไร่

     

                ปุ๋ยรองพื้น                                    ใช้รถหยอดปุ๋ยยูเรีย

       3.2. ปุ๋ยยูเรียใส่ เมื่อข้าวโพดมีอายุ 25-30 วัน ควรมีการใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ปุ๋ย 46-0-0 และฉีดปุ๋ยบลู-พลัส ผสม เน็ต-พลัสในอัตราการใช้ 20 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร  เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

      

            ใช้รถฉีดปุ๋ยบลู-พลัส, เน็ต-พลัส  เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

 

4)  การป้องกันและกำจัดวัชพืช
                  การปลูกข้าวโพดให้ได้ผลดี ต้องมีการควบคุมและกำจัดวัชพืชให้ดีด้วย  ซึ่งการควบคุมวัชพืช จะให้ได้ผลดีและประหยัดแรงงานควรมีการใช้สารเคมีร่วมกับการใช้เครื่องจักรกล (หรือแรงงานคน)
                  4.1 หลังจากปลูกข้าวโพด ก่อนข้าวโพดงอก (และก่อนหญ้างอกหรือหญ้างอกต้นเล็กไม่เกิน3ใบ) ให้พ่นยาควบคุมวัชพืชขณะดินชื้น โดยใช้ยาอาทราซีน 80 ในอัตรา 375-750 กรัม  ผสมน้ำ 60-80 ลิตร/ไร่  ผสม อะลาคลอร์ 500-750 cc. ผสมน้ำ 60-80 ลิตร  พ่นในพื้นที่ 1 ไร่   ในขณะที่ดินมีความชื้น
      
                   4.2. ควรมีการทำรุ่นพูนโคน เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 25 -30 วัน เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชที่งอกใหม่โดยการใช้ผานหัวหมูหรือใช้จอบถาก
 
5)  ความต้องการน้ำของข้าวโพด   ข้าวโพดมีความต้องการใช้น้ำตลอดฤดูปลูก ประมาณ 500-600 มิลลิเมตร  หรือประมาณ 800-900 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
                  5.1 การใช้น้ำครั้งแรกเมื่อปลูก หลังจากไถพรวนเตรียมแปลงเสร็จ ให้น้ำประมาณ 30-40 มิลลิเมตร  (50-65 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) เพื่อให้ดินมีความชื้นพองอก
                  5.2  การให้น้ำในช่วงระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพด  ควรให้สัปดาห์ละประมาณ 40-50 มิลลิเมตร (65-80 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อสัปดาห์)  ไม่ควรให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เพราะจำทำให้ข้าวโพดเหลืองแคระแกร็น ผลผลิตลด และอาจตายได้  ถ้าให้น้ำมากเกินไปควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงทันที
         

6) การเก็บเกี่ยวข้าวโพด  การเก็บเกี่ยวอาจทำได้ทั้งใช้แรงงานคน หรือใช้เครื่องเก็บเกี่ยว

               1. การเก็บเกี่ยวสด          :       เมื่ออายุ 105-110 วัน
               2. การเก็บเกี่ยวแห้ง         :       เมื่ออายุ 115-120 วัน
      
7) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพด 
            หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพด  ถ้าใช้แรงงานคนเก็บเกี่ยวข้าวโพดเป็นฝัก อาจสีข้าวโพดสดแล้วขายได้ทันที หรือถ้าต้องการเก็บข้าวโพดไว้รอขายเมื่อราคาดีควรเก็บเกี่ยวข้าวโพดที่ความชื้นต่ำ แล้วเก็บไว้ในยุ้งที่มีการระบายอากาศดี หมั่นตรวจสอบดูแลว่าฝักข้าวโพดมีราเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าเริ่มมีราอาจจำเป็นต้องนำฝักข้าวโพดออกตากแดด หรือรีบสีขายก่อนที่ราจะลุกลาม ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ขายข้าวโพดได้ราคาไม่ดี
              
    
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 28 April 2011 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Polls
ท่านสนใจเมล็ดพันธุ์ชนิดใดของ FBC
  
จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Latest News
  บริษัท เฟอร์ติไลเซอร์ แอนด์ ไบโอซีดส์ จก.(FBC)
99/35-36 หมู่1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร (036)627656   แฟ็กซ์ (036)627611
 
Nike Roshe Run Nike Free Run 3.0 Femme Verte Nike Roshe Run Nike Air Huarache Womens Nike Running Shoes Nike Free Run Nike Roshe Run Dames Nike Air Huarache Run Jordans for Sale Jordan Shoes Nike Air Max Kopen Goedkoop Nike Air Max Nike Air Max UK Nike Air Max Sale Nike Roshe Run UK Nike Roshe Womens Nike Free Running Shoes Nike Free Run Sale Nike Air Force 1 Nike Air Force 1 Femme