บริษัท เฟอร์ติไลเซอร์ แอนด์ ไบโอซีดส์ จก.(FBC)         : หน้าแรก(Home) arrow เว็ปลิงค์ :  
   ::Select Menu::
เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่นารายณ์ ๓ พลัส     เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่นารายณ์ ๓ พลัส    เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่นารายณ์ ๓ พลัส
หน้าแรก(Home)
เกี่ยวกับเรา (About us)
ติดต่อเรา (Contact us)
แผนที่บริษัท (Map)
บทความ (Articles)
ผลิตภัณฑ์
ราคาสินค้า (Prices)
เว็ปลิงค์
ข่าวสาร (News)
ค้นหาขั้นสูง
ชาวไร่ข้าวโพดบังคลาเทศยอมรับพันธุ์ข้าวโพดไทย
All Sections
All Sections
นารายณ์ 3 พลัส
Login Form
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
Administrator

เว็ปน่าสนใจ
Link หน่วยราชการต่างๆ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬากระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน ทบวงมหาวิทยาลัย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยราชการอื่นๆ และองค์กรอิสระ

 

 

กระทรวงกลาโหม

 
กรมราชองครักษ์กองทัพอากาศ องค์การแบตเตอรี่
กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม องค์การฟอกหนัง
กองทัพบก สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  
กองทัพเรือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
 

 

 
กระทรวงการคลัง
 
กรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต)
กรมบัญชีกลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการนโบายรัฐวิสาหกิจ
กรมศุลกากร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กรมสรรพสามิต ธนาคารออมสินโรงงานไพ่
กรมสรรพากร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม-เดิม)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 

 

 
กระทรวงการต่างประเทศ
 
กรมยุโรป กรมวิเทศสหการสำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ
 

 

 
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
 
สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
กรมประมง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม องค์การสวนยาง
กรมปศุสัตว์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสะพานปลา
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมวิชาการเกษตรสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  
 

 

 
กระทรวงคมนาคม
 
กรมการขนส่งทางบก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
กรมการบินพาณิชย์ (กรมการขนส่งทางอากาศ)การรถไฟแห่งประเทศไทย(1) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กรมทางหลวง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สถาบันการบินพลเรือน
กรมทางหลวงชนบทบริษัท ขนส่ง จำกัดบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯแห่งใหม่ จำกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด  
การท่าเรือแห่งประเทศไทยบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  
 

 

 
กระทรวงพาณิชย์
 
กรมการค้าต่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการประกันภัย กรมส่งเสริมการส่งออกองค์การคลังสินค้า
 

 

 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการเคหะแห่งชาติสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด (พมจ.)
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสำนักงานธนาคารนุเคราะห์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
 

 

 

กระทรวงพลังงาน

 
สำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรมธุรกิจพลังงานบริษัท บางจาก ปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
สำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานสถิติแห่งชาติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา บริษัท ทศท คอปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)  
กรมไปรษณีย์โทรเลขบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
 

 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สำนักปลัดกระทรวงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชองค์การจัดการน้ำเสีย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณีองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์
กรมป่าไม้กรมทรัพยากรน้ำบริษัทไม้อัดไทย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 

 

 
กระทรวงมหาดไทย
 
กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมการพัฒนาชุมชน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การตลาด
กรมที่ดิน การประปานครหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยการประปาส่วนภูมิภาค  
กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้านครหลวง  
 

 

 
กระทรวงยุติธรรม
 
กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมราชทัณฑ์
กรมบังคับคดี สถาบันนิติวิทยศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
สำนักงานกิจการยุติธรรมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 

 

 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 
กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม 
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน 
 

 

 

 

 
กระทรวงวัฒนธรรม
 
กรมศิลปากร สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร
กรมการศาสนาสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 
กระทรวงสาธารณสุข
 
กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุของค์การเภสัชกรรม
 

 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสถาบันไทย-เยอรมัน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสถาบันอาหาร
กรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสถาบันรับรองมาตราฐาน ISO
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสถาบันยานยนต์สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

 

 
ทบวงมหาวิทยาลัย (ไทย)
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยทักษิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล   
 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักรับรองมาตราฐานและประเมินองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ  
 

 

 หน่วยราชการอื่นๆ/องค์กร/สมาคม  
สถาบันพระปกเกล้าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
เนติบัณฑิตยสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รัฐสภา) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำนังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานศาลยุติธรรมราชบัณฑิตสถาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
สำนักงานศาลปกครองสำนักพระราชวัง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานอัยการสูงสุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย THASTAAsia Pacific Seed Association (APSA)
   
UPOVASTAISAAA
   
ESA  
   
 
  รวมเว็บน่าสนใจ ผู้ชม
     เว็ปน่าสนใจ
588
 
  • เว็ปน่าสนใจ   (1)
จำนวนผู้เข้าชม
ขณะนี้มี 74 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Latest News
  บริษัท เฟอร์ติไลเซอร์ แอนด์ ไบโอซีดส์ จก.(FBC)
99/35-36 หมู่1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร (036)627656   แฟ็กซ์ (036)627611
 
Nike Roshe Run Nike Free Run 3.0 Femme Verte Nike Roshe Run Nike Air Huarache Womens Nike Running Shoes Nike Free Run Nike Roshe Run Dames Nike Air Huarache Run Jordans for Sale Jordan Shoes Nike Air Max Kopen Goedkoop Nike Air Max Nike Air Max UK Nike Air Max Sale Nike Roshe Run UK Nike Roshe Womens Nike Free Running Shoes Nike Free Run Sale Nike Air Force 1 Nike Air Force 1 Femme